Ängsö Husbilsuthyrning. Hyra husiblar till bra priser
Linje
Linje
Linje
Linje
Linje

HYRESVILLKOR & INFORMATION.

Bokningsavgift
Bokningsavgift 3000:- betalas inom 3 dagar och är en del av hyran. Slutbetalning sker senast 30 dagar innan hyrtillfälle och då betalas även depositionen på 5000:-

Vid hyra längre än 3 veckor är det särskilda hyresvillkor.

Deposition
Depositionen på 5000:- betalas enligt faktura senast 30 dagar innan avhämtning av husbilen. Återbetalning sker till fullo om husbilen återlämnas i oskadat skick, Nytvättad utvändigt och väl rengjort invändigt .Toatank och avloppstank tömda och toatanken rengjord, samt husbilen fulltankad.

Skadekostnadsreducering
150:- per dygn.


Avbokning
Avbokning kan ske utan kostnad senast 31 dagar före första hyresdag mot en hanteringsavgift på 200:- 30-15 dagar före första hyresdag debiteras 50% av hyresbeloppet 14-0 dagar före första hyresdag debiteras hela hyresbeloppet och endast depositionen återfås .


Antal fria mil
200 mil / vecka ingår i hyran.
Därefter debiteras ni med 30 kr / extra mil.


Bränsle
Husbilen är fulltankad när den hämtas och återlämnas med full tank (DIESEL). Oljenivån skall kontrolleras vid varje tankning och fyllas på vid behov . De bilar som har AD blue skall fyllas på av hyrestagaren vid behov .


Utlämning / Återlämning
Kungsåra råby 12 72598 västerås  Återlämning
Husbilen skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord. Avloppstank skall vara tömd. Toatank skall vara tömd och rengjord. Ej tömd och rengjord toatank debiteras med 1 200 kr. Om husbilen återlämnas ostädad vid ej bokad städning, tillkommer en avgift på 1 200 kr. Om husbilen ej är Nytvättad vid återlämning och ni inte har förhandsbokat en tvätt, debiteras ni en avgift om 2500 kr.

Vid beställd tvätt eller städ sker besiktningen av husbilen efter att den är städat / tvättad och vid ev skador kontaktas kunden omedelbart .
O.B.S. Högtryckstvätt samt avfettningsmedel får ej användas som rengöringsmetod på husbilen vid utvändig tvätt. Vid otankad bil debiteras kund med fulltankskostnad om 80L.

Försenad husbilsinlämning debiteras enligt följande:
Upp till 2 timmar: 500:- / påbörjad timme.

2 - 4 timmar: Debiteras med 1 deposition = hela depositionen tillfaller uthyraren.

Mer än 4 timmar försent: Debiteras med 1 hyra = avgift tas ut motsvarande 1 veckohyra med hänsyn till säsong.


Försäkring
Husbilarna är helförsäkrade genom Trygg Hansa. Självrisk utgår vid varje skadetillfälle. Vid eventuellt fel på husbilen eller om husbilen är inblandad i en olycka skall hyresmannen kontakta Håkan utan dröjsmål på telefon       070-5850132 Görs inte detta tillkommer en straffavgift på 5000kr . Skadeanmälningsblankett skall fyllas i vid skada (finns i husbilen).
Någon form av reperation får ej utföras utan medgivande av Håkan.

Övrigt
Rökning ej tillåtet i husbilarna. 

Saneringskostnad om rökning har förekommit i husbilen debiteras med 5 000 kronor.

För att få hyra husbil måste hyresmannen fyllt 25 år, samt innehaft svenskt B-körkort i minst fem år.

Har föregående hyresman skadat fordonet så att den ej går att bruka för nästkommande hyresman återbetalas hela hyresbeloppet till nästkommande hyresman. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyresman skadat fordonet.

Med reservation för eventuella ändringar.

Ängsö Husbilsuthyrning är med i branschorganisationen.

ALLMÄNNA VILLKOR.

 

1. Fordonets användning
Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyresmannen eller med hyresmannens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren. Hyresmannen svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet samt uppfyller de villkor som uthyraren föreskriver. Namn och personnummer på hyresmannen samt adress och telefonnummer skall uppges vid bokningstillfället. Hyresmannen måste ha haft körkort i minst 5 (fem) år. Ingen uthyrning medges till personer  under 25 år utan skriftligt  medgivande från oss . 

Önskar hyresmannen använda fordonet utanför Sverige kan detta ske efter uthyrarens skriftliga godkännande. Hyresmannen är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan uthyrarens tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. Hyresmannen är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyresmannen eller annan chaufför olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de länder uthyraren godkänt. Hyresmannen får inte hyra ut fordonet till annan part. Fordonet får ej användas till att draga, skjuta eller flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

2. Avbokning
Vid det fall hyresmannen avbokar sin hyresperiod utgår avbokningsavgift enligt prislista.

3. Försenad eller utebliven leverans
Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår på grund av att föregående hyresman skadat fordonet. Hyresmannen äger inte rätt att häva avtalet om uthyraren genast och utan märkbar olägenhet för hyresmannen erbjuder annat likvärdigt fordon. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

4. Fordonets skötsel
Hyresmannen ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om fordonet utnyttjas för längre körsträcka än 400 mil, skall detta särskilt överenskommas med uthyraren vid bokningstillfället då förpliktelser kan medföras för hyresmannen. Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om han har skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger, utöver vad som följer av ett normalt brukande. Oljan skall kontrolleras vid varje tankning.


5. Åtgärder vid fel, skada eller stöld
Vid det fall skada/-or till fordonet sker under hyresperioden och som är av sådan omfattning att det kan påverka uthyrarens fortsatta uthyrningsmöjligheter skall husbilen återlämnas omedelbart efter skadans uppkomst oaktat hyresperiodens längd eller kvarvarande hyresperiod. Hyresmannen äger ingen rätt till återbetalning för denna tid som denna ej kan bruka bilen. Om återlämnande ej sker avtalsenligt har uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den hyresintäkt som uthyraren riskerar förlora. Exempel på skador som kan anses begränsa hyresmannens uthyrningsmöjligheter; skador som påverkar fordonets körbarhet och säkerhet, skador på interiör och/eller funktion som hindrar nästkommande hyresman från att kunna bruka bilens faciliteter och funktioner till fullo. Om hyresmannen ej med säkerhet kan bedöma skadans omfattning skall alltid konsultation med uthyraren ske för att avgöra huruvida återlämnande bör ske omedelbart. Har detta ej genomförts har uthyraren rätt till vid återlämnandet ersättningen enligt ovan.

Övriga skador av mindre betydande karaktär och som därmed ej omfattas enligt stycket ovan skall alltid rapporteras direkt efter skadetillfället till uthyraren så att denna ha möjlighet att återställa bilen till nästkommande hyresperiod. Exempel på sådan skada kan vara trasig rullgardin, nedfläckade säten, trasigt beslag/handtag. Om rapport ej sker enligt ovan äger uthyraren rätt till förutom ersättning för skadan som uppkommit dessutom rätt till skadestånd motsvarande den del av den totala hyran som uthyraren riskerar att behöva kompensera nästkommande hyresman för i form av hyresnedsättning.

Det åligger hyresmannen att vid stöld och/ eller skada på fordonet som åsamkats av okänd person, trafikolycka med fordonet eller om hyresmannen har drabbats av annan brottslighet som åsamkat fordonet skada, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Hyresmannen skall även underrätta uthyraren omedelbart vid dessa tillfällen. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtas därutöver. Vid försäkringsfall skall hyresmannen omedelbart göra skadeanmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyresmannen gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada och dess kostnader.

6. Uthyrarens och hyrestatarens  ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. 

Vid eventuella felkoder på huvuddisplayen för värme och varmvatten skall hyrestagaren själv i första hand åtgärda enligt instruktionsboken som medföljer bilen . Vid eventuellt stopp pga fullt av felkoder och det behövs återställas på pannan hjälper hyrestagaren till med det enligt instruktioner från uthyraren . 

Vid eventuella fel som kräver verkstadshjälp åligger det hyrestagaren att efter samråd med uthyraren uppsöka närmaste verkstad för avhjälpande av fel . 

7. Hyresmannens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder under hyresperioden p.g.a. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Om inte hyresmannen i rätt tid betalar ev. böter eller avgifter orsakade av överträdelser för vilka han svarar för utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att förutom bötes- eller avgiftsbeloppet, debitera hyresmannen en avgift om 250 kr för varje överträdelse.

 

8. Hyresmannens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av fordonet
Hyresmannen ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresmannen skall tillse att utrustning som finns och för minska risken för stöld alltid används som t e x låsbygel, larm etc. Hyresmannen skall såväl i Sverige som vid en godkänd utlandsvistelse framföra och parkera fordonet med sunt förnuft för att undvika risker för skadegörelse, stöld eller annan åverkan.

Utvändig skada:
Det går att teckna en skadekostnadreducering för skador som kan uppkomma på fordonet utvändigt. Självrisken reduceras därmed med 50 % (läses i parantes nedan).  Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande

- Trafiksjälvrisk 10 000 kr (5000kr)
- Vagnskada 10 000 kr (5000kr)
- Stöld 10 000 kr (5000kr)
- Glasskada 6000 kr (3000kr)
- Bärgning och räddning 10 000 kr (5000kr)
- Brand 10 000 kr (5000kr)
- Stöld med nyckel 20 000 kr

Uthyraren svarar för att hålla fordonet helförsäkrat. Hyresmannen skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för. Om det finns obrukad deposition skall avräkning ske från denna i första hand .

Invändig skada:
Alla eventuella skador som uppkommer invändigt i fordonet under hyresmannes hyresperiod och som ej kan härröras till normalt slitage eller ej finns upptagen i besiktningsprotokollet som befintlig skada, skall hyresmannen ersätta uthyraren i sin helhet. Försäkringen omfattar således ej invändiga skador. Om deposition finns obrukad skall avräkning ske från denna i första hand.Hela depositionen kvarhålles till kostnadsförslag från verkstad inkommit därefter återbetalas eventuellt överskott till hyrestagaren.

 

9. Avhämtande samt återlämnande
Vid hyresperiodens ingång samt utgång är det av särskild vikt att hyresmannen infinner sig vid avtalad tidpunkt. Samtliga uthyrarens fordon har en bestämd tidsintervall för avhämtning samt avlämning. Vid en försenad ankomst kan inte uthyraren garantera att en kvalitativ

Vid hyresperiodens slut skall hyresmannen återlämna fordonet enligt avtalad tidpunkt på den plats där det avhämtats . Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet samt enligt besiktningsprotokoll. Fordonet skall återlämnas i oskadat skick samt vara rengjord både in och utvändigt. Vatten-, avlopps- och toalettank skall vara tömda. Fordonet skall alltid återlämnas med full drivmedelstank. Om fordonet återlämnas utan att dessa villkor är uppfyllda debiteras avgift enligt gällande prislista. Om hyresmannen önskar att uthyraren skall utföra dessa sysslor skall detta meddelas vid bokning och debiteras därmed som en tjänst enligt gällande prislista.  

Om hyresmannen inte återlämnar fordonet enligt avtalet är han alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till en sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyresmannen är därtill skyldig att betala avgift enligt gällande prislista för ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning. Det är förenat med straffansvar att bruka fordonet efter hyrestidens utgång.

 


10. Uthyrarens hävningsrätt m m
Uthyraren har rätt att häva avtalet om:
a) Hyresmannen inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren och inte betalar inom skälig tid efter det att uthyraren påmint hyresmannen om detta.
b) Fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger.
c) Hyresmannen i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av betydelse för uthyraren.
d) Om uthyraren anser vid avlämningstillfället att det finns skäl för att tro att hyresmannen har oseriösa avsikter med sin förhyrning.
e) Om uthyraren har anledning att anta att fordonet utsätts för onormalt slitage eller används på sätt som ej lämpligt

 


11. Övrigt om förhyrd kringutrustning
Hyresmannen ansvarar för att alla tillbehör som ingår under hyresperioden eller som utrustning förhyrts i en bokad tjänst återlämnas oskadat vid hyrestidens slut. All utrustning eller tillbehör som hyresmannen tar i besittning i egenskap av ovan skall skriftligt definieras i kontraktet vid avhämtandet . Vid det fall utrustning saknas eller är skadat skall hyresmannen omedelbart ersätta uthyraren med motsvarande belopp som det kostar uthyraren att införskaffa det/den skadade eller förlorade utrustningen. Om deposition finns obrukad skall avräkning ske från denna i första hand.

 


12. Kreditupplysning
Vi tar regelmässigt kreditupplysning på samtliga hyresmän/hyrestagare. Föreligger betalningsanmärkningar, utmätning eller restförda skatter/avgifter äger vi rätten att neka uthyrning.

 

biluthyrarnastransportstyrelsen

 

Varmt välkomna önskar vi på Ängsö Husbilsuthyrning!